Regulamin

I. Informacje ogólne

Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.sklep.hydrobox.pl prowadzony jest przez firmę Stegu System. Firma posługuje się przyznanym numerem NIP: 991-050-36-94 oraz REGON 363722019. Konto bankowe: Raiffeisen POLBANK nr 82 1750 0012 0000 0000 3256 4728.

II. Zakupy oraz zwroty

Klientem może być pełnoletnia osoba prawna, fizyczna, jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Klientem. Klient może składać zamówienia poprzez strone www (sklep.hydrobox.pl)

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (paragon lub faktura) jest wysyłany w sposób wybrany przez Klienta na adres podany w formularzu zamówienia. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru  w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. (Dz. U. 2014, poz. 827). W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania, dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres e-mailowy sprzedającego (esklep@stegu.pl).

W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Sprzedający w ciągu siedmiu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT. Koszty dostawy są określone w cenniku dostaw. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

III. Ochrona danych osobowych

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient, podając Sprzedającemu przy składaniu zamówienia, swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizowania oraz usuwania swoich danych osobowych. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta, a Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie obowiązującego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Dane klientów sklepu będą wykorzystywane tylko do realizacji  zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży.  Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku, ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom, ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z w/w ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

IV. Zmiany w regulaminie

O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany przy rejestracji lub zamówieniu). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie  nowego regulaminu. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w celu dostosowania regulaminu do obowiązujących przepisów prawnych. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie odpowiedzialności Sprzedającego, Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego, jako obowiązującego.

V. Reklamacje i zwroty

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu bez śladów użytkowania wraz z kompletem dokumentów. Zwroty towarów przyjmowane są wyłącznie na adres: Stegu System, 46 – 025 Jełowa, ul. Dworcowa 8. Zwrot należności za zwrócony towar, po potrąceniu całkowitych kosztów przesyłki, nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez Państwa konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu adres.  Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres firmy wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem zwrotu towaru. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, jeśli naprawa nie będzie możliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacje, dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braków towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie z dostawcą protokołu reklamacyjnego.

VI.Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Złożenie zamówienia przez klienta jest równoznaczne z upoważnieniem sklepu internetowego www.sklep.hydrobox.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu klienta. Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Koszt dostarczenia zamówionego towaru pokrywa Kupujący, a jeśli wartość zamówienia przekracza wartość, określoną w cenniku, koszt ten ponosi Sprzedający.

Firma Stegu System dołożyła wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach sklepu były zgodne z prawdą i aktualne, jednak informacje te nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że opisy umieszczone na stronach sklepu lub zdjęcia, a w szczególności kolory oferowanych produktów mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu w rzeczywistości. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

VII. Uwagi końcowe
Firma Stegu System zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych obejmujących gromadzenie i wykorzystywanie tychże danych, jak również przestrzegania niniejszych Zasad Ochrony Prywatności. Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności regulują przepisy dotyczące wykorzystywania danych osobowych powierzanych nam przez samych użytkowników, bądź od nich uzyskiwanych.